فصلنامه مدیریت شهری و مهندسی محیط زیست

مقالات فصلنامه علمی مدیریت شهری و مهندسی محیط زیست با کمک اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها، مراکز پژوهشی و مؤسسات آموزش عالی سرتاسر کشور داوری می شوند. اعضای هیئت تحریریه مجله از شما همکار گرامی صمیمانه درخواست می‌نماید که با داوری دقیق مقالات، در ارتقای محتوای علمی و کیفی نشریه یاری رسانید. همچنین خواهشمند است فرم داوری در ظرف کمتر از 20 روز تکمیل و ارسال شود.

مقالات ارسال شده به نشریه، جهت سنجش رعایت قوانین سرقت ادبی در پایگاه های علمی چک می گردد. نشریه علمی مدیریت شهری و مهندسی محیط زیست سعی بر این دارد نتیجه نهایی داوری مقالات را بعد از 3 ماه مشخص نماید.

توجه فرمائید که نوع داوری نشریه "Single Blind Peer Review" است و نظرات شما در داوری مقالات کاملاً محرمانه تلقی شده و نویسندگان پرسش‌ها و درخواست‌های شما را به صورت ناشناس با نام "داور 1" و "داور 2" و ...  ملاحظه خواهند نمود.

هیئت تحریریه فصلنامه علمی مدیریت شهری و مهندسی محیط زیست از زحمات همه داوران گرامی برای ارزیابی علمی مقالات ارسالی کمال تشکر و قدردانی را دارد.