فصلنامه مدیریت شهری و مهندسی محیط زیست

با توجه به همکاری های متنوع آموزشی و پژوهشی بین دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فن آوری پیشرفته و شهرداری کرمان با اهداف پژوهشی بین رشته‌ایی،‌این دانشگاه یکی از رسالت های خود را با حمایت و پشتیبانی شهرداری کرمان در خصوص موضوعات مرتبط با مطالعات شهر قرار داده داده است؛ لذا فصلنامه علمی "مدیریت شهری و مهندسی محیط زیست" نیز چنین هدفی را دنبال نموده و به انتشار پژوهش‌های بین رشته ای با نوآوری درخور و شایسته در رشته های تخصصی زیر می‌پردازد:

 • مهندسی محیط زیست (مدیریت پسماند، آب و فاضلاب، منابع آب، سواحل، آلودگی هوا، انرژی و ...)
 • مهندسی ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE)
 • ایمنی، ‌ریسک و مدیریت شهری
 • آلودگی محیط زیست
 • سنجش از دور و GIS
 • کشاورزی اکولوژیک (مرتبط با حوزه محیط زیست و مدیریت شهری)
 • حقوق محیط زیست
 • اقتصاد محیط زیست و منابع طبیعی
 • تنوع زیستی و مدیریت اکوسیستم‌ها
 • آموزش، ترویج و مدیریت محیط زیست
 • برنامه‌ریزی شهری و مدیریت محیط زیست
 • طراحی محیط و ارزیابی محیط زیست
 • مدیریت و برنامه ریزی شهری (مرتبط با حوزه محیط زیست و مدیریت شهری)
 • طراحی و معماری (مرتبط با حوزه محیط زیست و مدیریت شهری)
 • برنامه ریزی مالی و اداری (مرتبط با حوزه محیط زیست و مدیریت شهری)