فصلنامه مدیریت شهری و مهندسی محیط زیست

مدیر مسئول


حسین وحیدی گروه محیط زیست، پژوهشگاه علوم محیطی، دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته

مهندسی محیط زیست

سردبیر


غلام رضا نبی بیدهندی گروه مهندسی آب و فاضلاب، دانشکده محیط زیست، دانشگاه تهران

مهندسی شیمی و محیط زیست

اعضای هیات تحریریه


فریدون غضبان گروه مهندسی محیط زیست، دانشکده محیط زیست، دانشگاه نهران

زمین شناسی محیط زیست

اعضای هیات تحریریه


حانیه عباسلو گروه مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه صنعتی سیرجان

علوم و مهندسی خاک

اعضای هیات تحریریه


محمد حسین نیک سخن گروه مهندسی محیط زیست، دانشکده محیط زیست، دانشگاه تهران

مهندسی عمران محیط زیست

اعضای هیات تحریریه


مهدی هنرمند پژوهشکده علوم محیطی / گروه پژوهشی اکولوژی، دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فن آوری پیشرفته

زمین شناسی _ اقتصادی (کاربرد سنجش از دور زمین شناختی)

اعضای هیات تحریریه


صابر صادقی دانشکده مهندسی مکانیک و مواد / گروه آموزشی مهندسی تبدیل و سیستم های انرژی، دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فن آوری پیشرفته

مهندسی مکانیک

اعضای هیات تحریریه


سید مرتضی موسوی راد گروه پژوهشی محیط زیست ، پژوهشکده علوم محیطی ، دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فن آوری پیشرفته

مهندسی معدن - محیط زیست

اعضای هیات تحریریه


مهدی رحیمی گروه پژوهشی بیوتکنولوژی، پژوهشکده علوم محیطی، دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته

اصلاح نباتات

اعضای هیات تحریریه


بهادر ابول پور گروه مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی سیرجان

مهندسی شیمی

کارشناس نشریه


مهدیه حسنخانی فرد دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی کرمان

  • hassankhanifardyahoo.com

ویراستار


رضا طالبی فرد دانش آموخته دکتری تخصصی جغرافیا و برنامه ریزی آمایش کیفیت محیطی مناطق روستایی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

دکتری جغرافیا و برنامه ریزی آمایش